Sjeldsynt høve til å verte kjend med nye perspektiv


Seminar om økologisk økonomi 19/1 - 21/1


Berekraftig utvikling - 

Kva er berekraft og kva er utvikling?

Seminar om berekraftig utvikling 9/2 - 11/2Professor Ove Jakobsen og hans kolleger ved "Senter for økologisk økonomi og etikk" i Bodø, har, gjennom sin forsking og eit iherdig opplysingsarbeid, gjort oss merksame på kretsløpsmodellen, og planta omgrepet økologisk økonomi i folkemedvitet.

Berekraftig utvikling handlar om å ta vare på behova til menneskje som lever i dag, utan å øydeleggje vilkåra for at framtidas generasjonar kan gjere det same.  På dette seminaret vil vi presentere og drøfte erfaringar frå tiltak som søkjer å nå FNs 


Senteret Ove Jakobsen leier er einaste staden i Noreg som underviser i dette fagfeltet på høgt akademisk nivå.

På seminaret i januar får du eit unik høve til å møte heile hans undervisingsstab på Hardangerakademiet.berekraftmål med bakgrunn i økonomi, landbruk og mat. 

Kan vi organisere samfunnet på eit sett som gjer liva lettere for enkeltmenneskje?

Velkomne til kurs 19. - 21. januar 2018:

Frå vekstøkonomi til kretsløpsøkonomiVelkomne til kurs 9. - 11. februar 2018:


Berekraftig utvikling

Førelesarar:

Ove Jakobsen

Are Ingulfsvann

Øystein Nystad


Vivi Storsletten

Amsale Temesgen


Førelesarar:

Himanshu Ardawatia

Ove Jakobsen


Jostein Hertwig

Trond Lexau
Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø    Verda står framfor store utfordringar og dei som bur på jorda står kanskje ved det viktigaste vegvalet til alle tider. Verdas fredsorganisasjon FN har sett fokus på dei mest sentrale problema og har utpeikt tre store mål: FRED, UTVIKLING og MILJØ.  Verdas framtid avhenger av at vi lærer å løyse konfliktar på fredfullt vis, syte for rettvis utvikling, og nytte naturen utan å gjere skade på han.  Det er grunnen til at vi har skipa Hardangerakademiet, eit fritt og uavhengig akademi i Jondal med fokus på disse temaene.

 

 


Postadresse: Postboks 12, 5629 Jondal                                                  Org.nr: 989 917 072 MVA

Direkte adresse til engelsk side: hardangerakademiet.org                     Bankkonto: 3450 35 96980