Foto: Susanne Urban


Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø

Verden står foran store utfordringer og jordens beboere står ved kanskje tidenes viktigste veivalg. Verdens fredsorganisasjon FN har satt fokus på de mest sentrale problemer og har utpekt tre store mål: PEACE, DEVELOPMENT, ENVIRONMENT. Satsing på FRED, UTVIKLING og MILJØ er opplagte veier å gå i den situasjonen verden nå står i. Fredelig konfliktløsning, rettferdig utvikling og bærekraftig bruk av naturen er verdier som ikke bare er verd å satse på, men som også er eksistensielt nødvendig for vår fremtid. Derfor etableres nå et fritt og uavhengig akademi i Jondal med fokus på disse temaene.

 

NESTE KURS: 20. - 22. JANUAR    Hold av den helgen!
Johan Galtung holder kurs i konflikthåndtering med Transcendmetoden

KOMPROMISS ELLER FRED?

Transcendmetoden går mellom anna ut på å løyse konfliktane som ligg under, og som leier til voldsbruk og krig, i staden for å døyve dei med kompromiss. Ei varig løysing må identifisere alle partar i konflikten, vurdere dei legitime behova deira, og peike på ein framtid som er betre enn det dei trudde dei ville få til ved å «vinna» over motparten – eit «både-og» i staden for «anten-eller».

Kurset vil gje innsikt og praktisk evne til å mekle og løyse konfliktar, gjennom gruppearbeid,og praktiske og realistiske øvingar under kyndig leiing av Professor Galtung.

Kurset finn stad på Hardangerakademiet sitt kurssenter i Jondal.  Det er delt inn i åtte økter, startar opp fredag 20. januar kl 18 og varer til søndag ettermiddag.


Johan Galtung

Ein reknar Galtung som grunnleggjer av freds- og konfliktforsking.  Gjennom mange års forsking utvikla han Transcendmetoden, ein systematisk metode for analyse og fredfull transformasjon av konfliktar. Metoden har vore nytta med gode resultat på alle nivå, frå store internasjonale til nære konfliktar mellom menneske.Maksimum 30 deltakere.              Påmelding her

Om Johan Galtung i Hardangerjol 2016

Juleheftet Hardangerjol 2016 har ein artikkel om Johan Galtung. Her er ein noko avkorta versjon:


Johan Galtung og Hardangerakademiet  Av Johanne Margrethe Hartwig, styreleiar i Hardangerakademiet


Johan Galtung vil for mange først og fremst vera kjend som internasjonal fredsforskar og fredsmeklar. Gjennom karrieren sin har han hatt heile verda som arbeidsstad, og sjølvbiografien som han skreiv i år 2000, hadde typisk nok tittelen «Johan uten land». Samstundes veit han at han har røtene sine her i landet – m.a. i Jondal i Hardanger.

Gammal slekt i Jondal
Adelsslekta Galtung hadde sitt ættesete på Torsnes i Jondal. Alt i 1306 budde slekta der, den gongen - Sigurd Gautesen Galte. Det er denne slekta Galtungane stammar frå.

Heilt på slutten av 1990-talet kontakta Leif Galtung, som då var ordførar i Jondal, sin slektning, fredsforskaren Johan Galtung og spurde om Johan ville kjøpa ei nybygd hytte ved Torsnesvatnet og soleis venda attende til røtene sine. Johan Galtung var då bosett utanfor Noregs grenser og hadde, som han har den dag i dag, heile verda som sin arbeidsplass. Johan svara at han måtte rådføra seg med kona si, Fumi, fyrst. Men han ringde raskt attende til Leif og sa at dei gjerne ville kjøpa hytta. Kvar sommar kjem dei til Torsnesvatnet og hytta si. Dei elskar ho som heimstaden sin i Noreg.

Fredssymposium
Leif Galtung er ikkje meir blant oss på jorda, men han sa ofte på sitt skjelmske vis at han hadde jo ein baktanke med å invitera Johan "heim att" til Jondal. "Det er mange som ynskjer å krangla med deg her om dette og hint," siterte han seg sjølv med. Og rett nok: Etter kort tid vart det invitert til eit fredssymposium i Jondal i slutten av juli månad. Dette var i år 2000, og fredssymposium har det sidan då vore kvar sommar i slutten av juli, for det meste i Jondal, men og ei tid i Herand. Og kvar gong har Johan Galtung gitt symposiedeltakarane sitt alltid heilt ferske "State of the world"-foredrag. Alltid er dette foredraget prega av hans djupe innsikt i det som rører seg i verda, grupper, nasjonar og regionar imellom. Han har stor kunnskap på så mange fagområde og eineståande historisk husk og forståing. Slik gjev både desse og andre kurs og foredrag han held, den vakne tilhøyrar mykje å arbeida vidare med. Johan ser særs gjerne at publikum noterer med flid!

I Oslo og resten av verda
Bestefar til Johan drog ut for å studere til lækjar og busette seg på Austlandet, etter kvart med kone og born. Johan Galtung vart fødd i Oslo i 1930 og studerte matematikk og sosiologi ved universitetet der. I 1959 grunnla han instituttet for fredforskning, PRIO, og ga i 1964 ut det fyrste vitskapelege tidsskriftet, "Journal of Peace Research" - med artiklar om fredsforsking. I 1969 vart han utnemnd til professor i fredsforsking ved Universitetet i Oslo og blei slik verdas fyrste professor i fredsfag. No har han nær 60 år bak seg som aktiv fredsforskar og konfliktløysingsarbeidar. Han er æresdoktor på mange universitet i verda, på alle kontinent, har vel 100 boktitlar bak seg og bortimot 1500 artikkelnummer.

Strukturell og kulturell vald 
Som konfliktløyser grip Galtung tak i det som er nyttig i ein kvar samanheng, han arbeidar eklektisk (utveljande), utan å vera oppteken av å forfekta ein enkelt teori. I staden for "anten-eller" seier Galtung helst "både-òg." Og gjerne med noko attåt: eit nytt prosjekt der partane som har vore i konflikt skal gå saman for å ta eit tak, anten det gjeld ektefellar, organisasjonar, nasjonar eller andre som har hamna i kamp i staden for samhandling. Samarbeid er porten til «Transcendmetoden». Det gjeld å finna ei ny form for sameksistens som begge partar kan ha glede og nytte av.

Han har altså kalla metoden sin «TRANSCEND» - overskriding. Det ein bør sikta mot, er ei omforming av konflikten. I dette ligg ei erkjenning av at konfliktar ofte ikkje let seg løysa i ei enkel tyding.

Ein konflikt har ein, seier Galtung, når to eller fleire partar har mål som ikkje kan einast. Det ein til vanleg kallar konfliktløysing, risikerer ofte å enda med einsidig favorisering av den eine parten eller med undertrykking av målet til partane. Slik kan konflikten gå over i "strukturell vald" som går djupare i samfunnsstrukturen og utbytter og undertrykkjer. Eller det kan enda ideologisk med å gjera valdsbruk rettferdig, "kulturell vald".

Konfliktarbeidaren har ikkje råd til å mista nokre av dei underliggjande årsakene til konflikten av syne, korkje av strukturell eller kulturell karakter, om konflikten skal avsluttast med fred. "Fred er vegen", som hos Gandhi.

Medisinsk tilnærming
Johan Galtung legg vekt på at fredsforsking er ein praktisk vitskap. Far hans var lækjar og sonen henta djup inspirasjon frå farens tredelte måte å tilnærma seg pasientane sine på: diagnose - prognose - terapi. Denne framgangsmåten går ut på å fyrst finna ut kor problemet sit, så seia noko om korleis ein kan venta at sjukdomen - problemet - utviklar seg. Og så må ein setja inn ei god behandling - terapi. Ein god diagnose og ei rimeleg prognose er ein føresetnad for verksam terapi. Som i lækjevitskapen legg fredsforskinga hovudfokuset på verksam terapi.

Verdsborgar - ytra seg framsynt og radikalt
Johan Galtung er kjend for si velutvikla evne til å ordleggja seg (på mange språk!) og for mot og evne til å kryssa faglege grensar. Alt i boka «Fredsforsking» frå 1966 snakkar Galtung om det tverrfaglege i fredsforskinga. Han har skrive vitskapelege artiklar og bøker innanfor - og på tvers av - ei rekkje fagområde, blant dei: økonomi, matematikk, historie, antropologi og teologi.

Frå si fyrste tid i offentleg samfunnsliv har Galtung alltid ytra seg framsynt, klårt og radikalt. Han har hatt eit mot som ikkje alltid var til å leva med i det politiske livet og som ofte vart sett på som arroganse. Tidleg vart han invitert frå utlandet som gjesteforelesar av det eine universitetet etter det andre.

I Noreg kunne han ha gjort mykje godt som rådgjevar, som i starten av si offentlege verksemd. Og han kunne ha "nådd langt" som politikar, men han måtte delvis ha ofra sin frie tanke, slik han såg det.

I 1977 kasta han loddet. Saman med sin japanske kollega og kone, Fumico, og den 6 år gamle sonen, Fredrik (fredsriket), og spedbarnet, Irene (av gresk eirene: fred), drog han til land og lærestader der ein etterspurde just Johan Galtungs frie tanke. Frå no av var familien verdsborgarar og sjølv kalla han seg "Johan utan land " i si sjølvbiografiske bok.

Ønske om eige hus til eit «Galtunginstitutt»
Som tidlegare nemnt har det vore fredssymposium i Jondal kvar juli sidan år 2000. Det vart i desse åra lagt ned eit stort arbeid med program som skulle førebuast, med mange både foredragshaldarar og gjester. Ein kom endå til langt med eit initiativ for å opna eit vidaregåande skuletilbod i Herand, der det skulle undervisast både i fredsfag og i praktisk-estetiske fagområde. Eit imponerande førebuande arbeid vart lagt ned i dette prosjektet.

Oftare og oftare vart det snakka om at det hadde vore fint å ha eit hus som kunne vera eit slags Galtunginstitutt som det elles finst 3-4 av ute i "verda". Skulle det vera eit i Noreg, måtte det verta i Jondal. Det ville og ha vore fint å kunne ha seminarverksemd fleire gonger i året, eit hus som var tilgjengeleg når ein trong ei samling . Ein hadde alt kasta auga på Jonatunet, den vakre, stolte, store bygningen som låg oppe i lia. Pasientane der hadde vorte ofre for sentralisering, så bygget sto tomt, og ropet etter nytt liv var påfallande. Etter rådslaging både her og der, ikkje minst i kommuneadministrasjonen, vart resultatet at me kunne søkja til Helse Fonna om å få overta bygningen - formålet var fred, utvikling og miljø. Det var i liten målestokk same arbeidsmål som F.N. har, sa Johan Galtung. Orda er lett å kjenne att, og huset er stort nok til å romma eit utvida omgrep for fred (sjå eigen artikkel om Jonatun).

 

Lokal, nasjonal og internasjonal møtestad 
Målsettinga for akademiet i Jonatunet er å vera ein lokal, nasjonal og internasjonal møtestad, som etter kvart skal verta ein av mange arnestader i verda for å førebu løysingar både for vår eiga samtid og framtida. Gjennom kurs og studiar, samtaler og dialogar, i praktisk samarbeid og aksjonar, vil me utfordra etablert sanning og søkje den kunnskapen som vert for å sjå - og litt etter litt å kunna bidra til å gjera noko med dei økologiske, økonomiske og sosiale oppgåvane vi menneske det 21. hundreåret lyt gripa tak i.

Me ynskjer alle hjarteleg velkomne til samarbeid!

Kommende kurs / arrangement


Grunnkurs i fred, utvikling & miljø 2016/ 2017

- et kurs som søker helhetlige svar, for et bedre liv, en bedre verden. 
Seks helger- seks tema.   Kurset du har savnet?


Informasjon og påmelding: Grunnkurs 2016/ 2017

Brosjyre for hele kursserien (i pdf)

VELKOMMEN!

INTERNASJONAL FREMTIDSFORSKER-KONFERANSE 7.- 9. juni 2017

7. - 9. juni 2017 blir det arrangert internasjonal fremtidsforskerkonferanse ved Hardangerakademiet i Jondal. Det er den 22. konferansen til World Futures Studies Federation. Konferansens tittel: "HUMANKIND 2050: Peace * Development * Environment"  Forskere, næringsliv og publikum er velkomne til å delta. 


Sommersymposium 28.-30. juli 2017

Spennende program er under planlegging.

Informasjon legges ut så snart programmet er fastlagt.


I JONDAL VED HARDANGERFJORDEN NÆR FOLGEFONNA

folgefonna breførarlag1

Foto: Folgefonni Breførarlag © Frode Tønnesen

folgefonna breførarlag2

Foto: Folgefonni Breførarlag © Morten Falch Sortland

fjord jondal

cc John_B

Les mer om Jondal                               

 


Postadresse: Postboks 12, 5629 Jondal                                                  Org.nr: 989 917 072 MVA
Direkte adresse til engelsk side: hardangerakademiet.org