Om Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø

Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø er en ideell organisasjon som har holdt sine årlige sommersymposier i Jondal siden 2005. Under sitt forhenværende navn, "Nordisk Fredsakademi" har man her arbeidet med fredsspørsmål og mulighetene for å løse små og store konflikter gjennom menneskemøter -dialogarbeid - ikke-voldelige midler.

Hardangerakademiets primære mål er fredsarbeid på alle plan. Vi ser hvordan vår klodes klimasituasjon og den tilsynelatende fastlåste økonomiske vekstideologi er tett sammenvevet og lett kan føre til væpnede konfliktsituasjoner og ufred. Derfor er utvidelsen av vår målsetting til de tre områdene Fred, Utvikling og Miljø en logisk prosess som åpner for større perspektiver.

Verden står foran store utfordringer, jordens beboere ved kanskje tidenes viktigste veivalg. Verdens fredsorganisasjon FN har satt fokus på de mest sentrale problemer og har utpekt tre store mål: PEACE, DEVELOPMENT, ENVIRONMENT. Satsing på FRED, UTVIKLING og MILJØ er en opplagt vei å gå i den situasjonen verden nå står. Fredelige konfliktløsninger, rettferdig utvikling og bærekraftig bruk av naturen er verdier som ikke bare er verd å satse på, men som er eksistensielt nødvendig for vår fremtid.

FRED: Økonomiske kriser, klimakatastrofer og jakten på verdens siste ressurser øker faren for krig. De aller fleste av oss vet at krig og andre former for væpnet kamp er et fullstendig forfeilet middel når målet er å løse konflikter. Likevel fortsetter vi med å føre kriger. Konfliktløsninger gjennom forhandling og forsoning må til for å snu en destruktiv utvikling.

UTVIKLING: Den fremherskende produksjons- og fordelingsmodellen bygger på en rent økonomisk vekstideologi som satser på grenseløs kvantitativ økning. Den har ført til overproduksjon og overforbruk på den ene siden, forurensning og fattigdom på den andre. Kvantitativ vekst må avløses av kvalitative forbedringer med bærekraftig utvikling og rettferdig fordeling.

MILJØ: Menneskeskapte klimaendringer truer livet på jorden. En ny oppvåkning er nødvendig så vi kan se og erkjenne hvor vi er på vei. Den må forankres i vår bevissthet og i all politisk handling.
Det er disse verdier Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø har som sitt grunnlag og sin ledetråd.
Johan Galtung, anerkjent i hele verden som nestor i fredsforskning og ikke-voldelig konflikthåndtering, har vært sentral i våre årlige symposier. Galtungnavnet stammer fra Jondal, og Johan Galtung har et nært forhold til bygden.

Det har i mange år vært arbeidet for et fredens hus i Jondal. På sommersymposiet i 2012 ble planen om å etablere et sted for mer omfattende og kontinuerlig virksomhet gjenopptatt. Driften av helseforetaket Jonatunet var nedlagt, huset sto tomt, og Helse Fonna drev det jevne vedlikehold av eiendommen og var på vei til å avhende den. Vi er takknemlige for at vi nå faktisk har fått anledning til å overta Jonatunet. Vi regner med å bruke et års tid på å gjøre bygget klart til alle de studier og aktiviteter Hardangerakademiet har planer om å fylle huset med.

Jonatunet
Jonatunet ble bygget som tuberkulosesanatorium i 1934 og ligger godt og vakkert plassert i naturen, preget av romslighet, lys og luft. Anlegget og parken er fredet, men vi ser at stedet kan tas i bruk til en rekke formål, uten at det trengs større ombygninger og andre endringer. Husets enkle standard svarer utmerket til prosjektets økologiske profil. Ved siden av de etablerte funksjoner (kjøkken, spisesal, soverom, kapell) ser vi for oss velegnede arealer for møterom, bibliotek, utstillinger, verksteder, auditorium/konsert - og kinosal, studierom, administrasjon m.m.
Vi har gått igjennom eiendommen og ser at planløsning, organisering og størrelse på nåværende bygninger egner seg og lett kan tilpasses å huse senter for Fred, Utvikling og Miljø. Med sin store hage og tre bygninger er den meget velegnet til bruk for større og mindre konferanser, kurs, seminarer og symposier og også til arbeids - og fordypningsopphold for individuelle forskere, kunstnere, freds- og miljøarbeidere, mennesker som søker ro til dialog - og til studier og kontemplasjon.

Overtakelse av Jonatunet
20. oktober 2012 avholdt råds- og samtlige styremedlemmer fra Nordisk Fredsakademi et møte i Jondal med kommunens ordfører, rådmann og to forhenværende ordførere hvor planene om overtagelse og bruk av Jonatunet ble gjennomgått. Kommunens representanter ytret seg meget positivt til ideen om et senter for fred, utvikling og miljø og så en slik idé også som positiv for lokalsamfunnet. Initiativtakerne kunne regne med full støtte fra Jondal kommune for at en ikke-kommersiell eierorganisasjon kunne overta Jonatunet. Det er nå gått i orden at vi kan overta Jonatunet fra Helse Fonna via Jondal kommune som har vært med på å legge til rette for at dette er mulig. Hardangerakademiet har i løpet av 2013 og 2014 sendt søknader til lokale fond om støtte. Det er nå tilstrekkelig kapital til reparasjoner, istandsettelse for vårt formål og andre driftsutgifter det første året.

Vi planlegger å stille Jonatunet til disposisjon for akademiske institusjoner og almennyttige/ideelle organisasjoner. Med de signaler vi hittil har fått, ser vi at på sikt vil bruk kunne dekke drift og vedlikehold. Vi har fått og søker flere samarbeidspartnere som også ønsker å så fremtidsfrø for en bedre verden.

Jondals beliggenhet og tilgjengelighet
Jondal ligger vakkert til midt i Hardangerfjorden mellom fjord og fonn. Bygden er allerede et godt innarbeidet reisemål og møtested med sine to hoteller, stort ungdomshus, et aktivitets- og kulturhus og opplegg for helårs skiidrett.

Etter at tunnelene fra Odda nylig ble åpnet, er Jondal et meget sentralt møtested i Sør-Norge. Jondal ligger på veien mellom Bergen og Oslo og er bare få timers bil- eller bussreisetid fra universitetene, høyskolene, forskningsinstituttene og freds- og miljøorganisasjonene i Oslo, Ås, Kristiansand, Stavanger og Bergen. Med to timer fra Flesland og fire timer fra Kristiansandfergen er stedet også lett tilgjengelig for internasjonale møtedeltagere.

Akademiets målsettinger og anvendelsesområder
Hardangerakademiet vil kunne være et møtested, et arbeidssted, et sted for læring, for kultur, for natur, et arnested for fremtidige løsninger. Prosjekter, seminarer, kurser, symposier, studiegrupper vil handle om:
Natur, med stikkord som:
· Folgefonn og Hardangerfjord.
· Naturens ressurser og ressursbruk i nasjonal, regional og global målestokk, f.eks. vannets betydning.
· Norsk Nordområdepolitikk med dens planlagte dype inngrep i sjøen under den tinende isen.
· Globale naturkatastrofer.
· Energiproblematikk.
· Matmangel i form av forfeilet fordelingspolitikk.
· Økologisk landbruk og kortreist mat.
· Permakulturen.
   m.m.

For glasiologer er Folgefonnen den mest tilgjengelige og best utforskede isbre med kjernedata fra forhistoriens klimaskifter og miljøforurensninger. Isbreer er i dag indikatorer på nåtidens klimakrise.

Kultur:
· Kultur som måter å uttrykke seg på i ord, bilder, musikk, teater, film, bevegelse...
· Kultur som måter å leve sammen på (lokalt, regionalt, globalt), styrt av rettferdighet og gjensidighet.
· Dialog og likestilling. Fredskultur, økologisk kultur.
· Studier og samarbeid i retning av å utvikle alternative og bedre økonomiske modeller preget av bærekraftighet med kvalitativ i stedet for kvantitativ vekst (som økologisk økonomi).
· Sosial rettferdighet. Ikke-voldelig konfliktløsning.

Hardangerakademiet har en utpreget tverrfaglig, holistisk profil. Naturvitenskap, sosialvitenskap, humaniora og kunstfag flettes i hverandre. Gitt den store betydning som religionene har i konflikter og sosial utvikling, bør også religionshistorie, teologi og økumenikk være blant Jonatunets interesseområder. Husets eget kapell og kirken i Jondal kan inngå i slike formål.

Hardangerakademiets rolle i forhold til Jonatunet
Vi er bare en av mange organisasjoner i mange land som forsøker å utvide kunnskapene om og forståelsen av forutsetningene for fred og veiene til fred i vår innfløkte virkelighet. Hardangerakademiet er initiativtaker til Jonatunprosjektet, men vi erkjenner selvfølgelig at prosjektet bare kan lykkes i et samarbeid mellom relevante samarbeidspartnere og organisasjoner. Når tilstrekkelig mange fremtidsrettede institusjoner og grupper oppdager Jonatunets kvaliteter og muligheter, vil vi etablere et demokratisk og effektivt opplegg for stedets drift og utvikling.

Hardangerakademiet skal utforske etablerte sannheter og være en aktiv bidragsyter til den nasjonale og internasjonale kunnskapsallmenning.

Gjennom interatkiv, eksperimentell og deltakende læring, skapes ny innsikt og praktiske ferdigheter som kreves for å møte de økologiske, økonomiske og sosiale utfordringene i det 21. århundre.
Vår opppgave er å inspirerere, utfordre og stille spørsmål som bidrar til å utvikle kreative, kritiske og handlekraftige samfunnsborgere.

Jonatunet skal være en møteplass hvor et mangfold av forskjellige mennesker kommer sammen for å være pådrivere i arbeidet med å løse de utfordringene vi står overfor.


September 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3