Rådet

Pr. mai 2016

Nordisk Fredsakademi opprettet sommeren 2012 et råd bestående av fem medlemmer. Nå er vi i gang med å utvide staben av rådsmedlemmer for å styrke Hardangerakademiet med et omfattende nettverk av akademikere og andre som engasjerer seg i en nødvendig endringsprosess. Hardangerakademiets tverrfaglige og helhetlige bakgrunn gjenspeiles i rådets sammensetning. Rådsmedlemmene vil inspirere og bidra til opprettelse av grupper som utarbeider program for akademiet.

Pr. februar 2016 består rådet av følgende personer med til sammen lang erfaring og bred kompetanse:

 • Johan Galtung har fredsbygging og konflikthåndtering som sitt arbeidsfelt og hele verden som sitt arbeidssted. Han grunnla Institutt for konflikt- og fredsforskning (PRIO) i 1959 og hadde verdens første professorat i Konflikt og fredsforskning. Han har grunnlagt Transcend, et internasjonalt nettverk for fred. Han har i sitt arbeid utviklet teorier som har stor innflytelse og er særlig kjent for sin distinksjon mellom positiv og negativ fred,, sine teorier om konflikt og konfliktløsning, om imperialismens mekanismer og for begrepet strukturell vold. Han har publisert utallige artikler og over 100 bøker og er æresdoktor ved ni universiteter.
 • John Skogseth, tidligere ordfører i Jondal og medstifter av Nordisk Fredsakademi.
 • Jan Øberg, dansk fred- og fremtidsforsker i Lund, Sverige. Han var leder for fredsforskningsinstituttet ved universitetet i Lund fra 1983-1989. Øberg var blant initiativtagerne til "Transnational Foundation for Peace and Future" som ble stiftet i 1986. 
 • Synøve Faldalen er pedagog og med utgangspunkt i Johan Galtungs prinsipper har hun bidratt til å utvikle programmer for konflikthåndtering i familie, barnehage, skole og næringsliv. Metoden kalles Sabona og hun er medforfatter av boken ”Sabona – Jakten på de gode løsninger". 
 • Ove Jakobsen, professor ved institutt for økologisk økonomi og etikk ved Universitetet i Nordland,
 • Magnar Sollesnes, kommunestyrerepresentant i Jondal kommune, mangeårig aktiv deltaker i Nordisk Fredsakademi og daglig leder i Sollesnes Skiferbrudd AS.
 • Bjørg Hope Galtung, forhenværende ordfører i Jondal kommune og stortingsrepresentant, valgobservatør og demokratibygger på Balkan for OSSE i fem år fra 1998, styremedlem Hardangerakademiet.
 • Gunnar Kvåle, professor em. ved Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen og Rådsmedlem i Besteforeldrenes klimaaksjon.
 • Kirsten Margrethe Kvam Tingstad leder av Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF) i Norge, og visepresident i WILPF International fra 2015. Rådsleder for Nansen Fredssenter, styremedlem Norges Fredsråd. Til daglig EU-rådgiver ved Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), med utdannelse innen landbruk, økonomi, språk og organisasjonsfag.
 • Frank Aarebrot, professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen.
 • Åsmund Bakke, senioringeniør og leder av Folgefonni Beførarlag.
 • Jostein Bakke, professor ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen.
 • Vidar-Rune Synnevåg, økologisk bonde og arkitekt, redaktør av boken «Framtidsfrø – spirer til en bedre verden» (2011), tidligere styreleder Hardangerakademiet.
   
 • Rolf Czeskleba-Dupont, Ph.D. energi + samfunn, M.Sc. kulturgeografi, deltidsforeleser ved Roskilde Universitet. Interesser: bærekraftig verdenssystemutvikling, spenninger mellom øko- og geopolitikk m.m.
 • Susanne Urban, arkitekt og byplanlegger. Faglig ansvar for "Program for en sunnere by" / økodatabase boligutstilling Bergen.  Initiativtager Bergen Bildelering.  Styremedlem IKFF-Bergen. Oversetter av boken “Etter atomulykken – en praktisk guide til effektivt strålevern”. Nestor for Norges Fredsfond.
 • Wigdis Jorunn Espeland, etnolog ved UiB, blant hennes spesialområder er matkultur og folkloristikk.
 • Johanne Margrethe Hartwig, styreleder Nordisk Fredsakademi høsten 2011 til 2013, steinerpedagog, rådsmedlem i Besteforeldrenes Klimaaksjon, styreleder Hardangerakademiet.
 • Anne Helgedagsrud, sekretær Nordisk Fredsakademi høsten 2011 til 2013. En av initiativtagerne til Norges Fredsfond, montessoripedagog, medlem av finansgruppen ved Hardangerakademiet.
 • Sondof Rabbe, arkitekt og styremedlem Nordisk Fredsakademi høsten 2011 til 2013. Koordinator for husgruppen ved Hardangerkademiet.
 • Christian Egge, magister i filosofi, lærer ved steinerseminaret i Järna i 13 år (drama, språkforming og religionsvitenskap), forfatter av «Frihetens vilkår» og «Levende økonomi».
 • Laila Bergsagel, mangeårig leder av Nordisk Fredsakademi, innovatør og selvstendig næringsdrivende, kirketjener i Jondal.
 • Kari Hartveit. Billedkunstner, for tiden med fokus på kunst for fred. Galleri Paradis. Studier i samfunns- og humanistiske fag UIB. Mandolinspiller. Leder for Norsk Mandolin og Balalaika Orkester Forbund.
 • Åse Møller-Hansen er aktivt medlem av Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet i Bergen og har arbeidet spesielt med militarismens konsekvenser for miljøet. Hun er cand.mag. i sosiologi/mediefag.
 • Bhanumathi Natarajananu, forskningserfaring i sitt fagfelt, etnobotanikk. Har publisert akademiske og
   populærvitenskapelige artikler om matsikkerhet og biologisk mangfold.Medlem at Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet.
 • Jan van Boeckel er kunstmaler, naturfilosof, pedagog og forfatter. Har skrevet bøker med titler som: Kunst og klimakaos, Kunstbasert miljøutdannelse og den økologiske krisen., Biologi, bilder og bærekraft.
 • Unni Sørensen, master i fred og konflikttransformasjon fra Senter for Fredsstudier UiT, universitetslektor i fred og helse. Moderator i www.medicalpeacework.org
 • Trine Eklund er mangeårig kvinne- og fredsaktivist. Hun har vært aktivt med i norsk og internasjonal fredsbevegelse siden 1980, og var leder av Norges Fredsråd 1985 – 1989. Er pt. aktiv med Palestina, Bestemødre for Fred, Norges Fredslag og styremedlem i Norges Fredsråd.
 • Knut Ims, professor NHH ved institutt for strategi og ledelse. Etikk i næringslivet, rettferdig handel.
 • Peter Haugan, professor UiB ved geofysisk institutt, styremedlem i Concerned scientists, Norge.
 • Linda Karen Eide, dr.scient i paleoklimatologi, spesialrådgiver i spesialhelsetjenesten studerer kvekerteologi og fredsarbeid ved universitetet i Lancaster, U.K.
 • Wenche Haukland, eurytmist og pedagog, fløytespiller, aktivt medlem IKFF Bergen.
 • Per Ingvar Haukeland, økofilosof, dr. i pedagogikk og filosofi, forfatter.
 • Astrid Brekken, sosiolog, journalist og gardbruker i Lesja. Hun er kjent som programleder i NRK, er aktiv i Forum for Systemdebatt og kvinneaktivist.
 • Øystein Melvær Øgaard, statsviter og bussjåfør, styreleder i Norges Fredsfond.
 • Astrid Alfredsen, biolog. Har arbeidet med avfall/gjenvinning/forurensningsproblematikk i kommunal sammenheng. Forhenværende styremedlem i Hardangerakademiet.
 • Magne Skrede, samfunnsaktiv musikk- og dramapedagog, komponist.
 • Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi, idé-og kunsthistorie UiO, forfatter, samfunnspedagog.
 • Dag Andersen, forfatter av bl.a. "Det femte trinn" og "Veien til et nytt samfunn", frittstående tenker, statsviter.
 • Trond Lexau, advokat med mastergrad i konfliktforståelse og mekling. Daglig leder for Senter for Samarbeid og Konflikthåndtering. Formann i Nordiske Mediatorer MMCR, nordisk interesseorganisasjon for universitetsutdannede mediatorer.
 • Emil Mohr, nestor i økologisk landbruk, grunnlegger og tidligere faglig og organisatorisk leder av Debio, aktiv samfunnsdebattant.
 • Øystein Dahle, siv.ing. fra N.T.H. i kjemiteknikk. Stifter av Worldwatch Institute Norden, styreleder i Worldwatch Institute globalt. Styreleder i Den Norske Turistforening i 9 år. Medstifter i Forum for System-debatt. Ridder av St. Olavsorden 2007.
 • Tor-Johan Ekeland, dr.philos., professor i sosialpsykologi ved Høgskolen i Volda.
 • Valborg Kløve-Graue, økologisk gårdbruker, mastergrad i pedagogikk ved Steinerhøyskolen i Oslo ("reinvisioning a familiar place"), underviser i naturbruksdidaktikk ved HiB.
 • Erik Dammann skrev sin bok" Fremtiden i våre hender" i 1974 og startet like etter bevegelsen ved samme navn med 3000 mennesker til stede på åpningsmøtet. Han har siden arbeidet uopphørlig for en rettferdig og bedre verden gjennom denne store og landsomfattende bevegelsen - som også fikk internasjonal forgrening -  og gjennom sine 18 bøker, utgitt på 7 språk, artikler, og foredragsvirksomhet. I 1982 initierte  han forskningsfrosjektet Alternativ Fremtid, igangsatt ved stortingsbevilgning. I 1998 startet han Forum for systemdebatt. I 2008 initierte han den store internasjonale konferansen Krisens mulighet. I 2011 ble han utnevnt til Ridder av 1. klasse i den kongelige St. Olavs orden.
 • Anna Luice Kirkengen er dr.med. professor ved Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø og ved Almenmedisinsk Forskningsenhet i Trondheim (NTNU) hvor hun også er leder av TenkeTanken. Hun er seniorforsker ved Senter for helsefremmende arbeid ved Akershus Fylkessykehus.
 • André Tribbensee jobber som kunstner og uavhengig kurator og har vært initiativtaker og produsent for symposier, aksjoner og utstillinger. Han jobber til tider også med utdanning og står bak utviklingen og gjennomføringen av Temporary Academy i Kristiansand.
 • Reinhard Haverkamp er utdannet billedkunstner og pedagog med utstillingsvirksomhet og skulpturprosjekter i offentlig rom, ofte med tema vind, bevegelse, balanse og samspill av krefter. Diverse  miljørelaterte intervensjoner i byrommet.
 • Per Eikeland kom til Jondal som kommunearbeider, først 10 år som skolesjef og så 18 år som rådmann. Nå altmuligmann på Jonatunet.
 • John Rawcliffe, prest i Kristensamfunnets menighet i Bergen siden 1995, medlem av arbeidsutvalget for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Bergen. Han har tidligere bodd og arbeidet i forskjellige Camphill felleskap hvor han blant annet har arbeidet som gartner.
 • Vivi Marie Lademoe  Storsletten er stipendiat ved Senter for økologisk økonomi og etikk ved Handelshøgskolen, Nord Universitet. Hun har arbeidet med utvikling av nye forskningsprosjekter og undervisning der flerfaglige tilnærminger står sentralt. Hun har vært pådriver i arbeidet med å integrere filosofi, vitenskap og kunst i forbindelse med revitaliseringen av examen philosophicum ved Nord universitet. I det pågående doktorgradsarbeidet undersøker hun kvalitativ utvikling i barnehager.
 • Kai Grieg, fremtidsguide og sosialantropolog. Tidligere leder av Naturvernforbundet Hordaland og Raftostiftelsen. Har arbeidet med oppbygging av skoleadministrasjon på Øst-Timor i regi av FN. Forfatter av War Children of the World, en rapport om krigsbarn gjennom tidene. Arbeider nå i FN-sambandet i Bergen der han særlig er opptatt av hvordan barn og unge kan forberedes på en ukjent fremtid.
 • Himanshu Ardawatia er internasjonal rådgiver og innovator for bærekraftig handel gjennom systemtilnærming og har bl. arbeidet med fornybar energi, avfallsbehandling, utviklingsscenarier,analyser av bærekraftig fortetning/forpakning  etc.i forskjellige entreprenørskip som fører for langt å gå inn på her og nå. Han er grunnlegger av" Colours from the world.org", et prosjekt  for forbedret undervisningstilbud for barn i forskjellige deler av verden hvor det skaffes hjelp nettopp gjennom disse bærekraftige foretningsmodellene. Himanshu er TED-speaker og har holdt sine bærekraftsforedrag i fora som f.eks. Social Innovation Exchange og Young Scientists Conference on Energy Issues.

Arbeidsgrupper

Hardangerakademiet har ingen ansatte, arbeidet utføres av frivillige, med noen få unntak. De frivillige er organisert i arbeidsgrupper. Gruppeleders navn er merket med fet skrift.

Programgruppe

Johanne Margrethe Hartwig
 Ove Jakobsen
 Kristian Flo

 Leif Johnsen
 Linda Karen Eide
 Magne Skrede
 Reinhard Haverkamp
 Wenche Dorothea Haukland
 Øystein Melvær Øgaard

Søknadsgruppe
økonomisk støtte 

Asbjørn Stavland
 Astrid Alfredsen
 Bodil Andersson
 Kristin Hammerås
 Helge Skurtveit

 Eirik L. Wiken

Driftsgruppe

Steinar Nilsen
 Kari Hartveit
 Kristian Flo

Økonomi og administrasjon 

Bjørg Hope Galtung
 Astrid Alfredsen
 Eli Ekornsæter

Kulturgruppe 

 Johanne Margrethe Hartwig
 Kari Hartveit
 Magne Skrede
 Wenche Dorothea Haukland

 

         

Husgruppe

Kristian Flo
 Kari Hartveit
 Steinar Nilsen
 Vidar-Rune Synnevåg

Samfunn og media 

Leif Johnsen
 Cecilie Styrmoe Stærnes
 Eli Ekornsæter
 Kristin Hammerås
 Monika Hartveit
 Steinar Nilsen
 Øystein Melvær Øgaard
 Ådne Iden Høiland

Hagegruppe 

Hilde Ente
 
Kari Hartveit
 Kristian Flo
 Liv Spilde Espeland
 Ragnhild Gangdal

 Helge Skurtveit                                          Vidar-Rune Synnevåg

Symposiegruppe

Kristin Hammerås
Michael Hertzberg
Øystein Melvær Øgaard
Åse Møller-Hansen